સંપર્ક

 નામ: અબુસુફિયાન હાંસ 

          RTI ACTIVIST

          LL.B STUDENT

         MANGER OF CSC CENTRE

         LEGAL CONSULTANT

         CO-OWNER OF KISMAT COMMUNICATION 

મોબાઈલ: +૯૧ ૭૬૨૧૮૪૩૮૧૨

ઈ- મેઈલ: sufiyanhans@gmail.com

સરનામું: હાન્સ સ્ટ્રીટ, સીમલક,

તા: જલાલપોર, જિ: નવસારી,

Gujraat- ૩૯૬૪૧૫.

No comments:

Post a Comment

ખોવાઈ જઈશ

મોતના આ દોરામાં પરોવાઈ જઈશ, એક દિવસ હું પણ ખોવાઈ જઈશ. ઘમંડ છે તને કે રોજ યાદ કરું છું, એક દિવસ તું પણ વિસરાઈ જઈશ. આમ વારંવાર આટલું બધુ રડાવે...